Záujmové útvary  platné v šk. roku 2019 / 2020

Záujmové útvary pre deti, mládež a dospelých do 30 rokov 

tu         

Jazykové záujmové útvary

   tu         

Kultúrno-umelecké
záujmové útvary

tu         

Technické záujmové útvary

tu         

Prírodovedné
záujmové útvary

tu         

Športové záujmové útvary

tu